Na het arrest Padawan vs SGAE (C467/08) : de vergoeding voor de thuiskopie blijft op het rechte pad.

De Raad van Bestuur van Auvibel neemt akte van het feit dat het Europese Hof van Justitie:

  • in zijn beslissing herinnert aan het recht voor de auteur om een billijke compensatie te ontvangen voor de reproductie van zijn werken voor privé-gebruik ;
  • bevestigt dat deze billijke compensatie de vorm mag aannemen van een « heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik » die niet door de betrokken particulieren dient te worden betaald, maar door de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze daartoe juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van particulieren of aan hen reproductiediensten verlenen ;
  • onderstreept dat de loutere omstandigheid dat met die installaties of apparaten kopieën kunnen worden gemaakt volstaat om de toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik te rechtvaardigen, mits die installaties of apparaten aan de natuurlijke personen in hun hoedanigheid van privé-gebruikers ter beschikking zijn gesteld ;
  • aan elke lidstaat de mogelijkheid toekent om zelf de vorm, de wijze van financiering en inning en het niveau van deze billijke compensatie te bepalen ;

Wat het professioneel gebruik betreft:

België heeft ervoor gekozen het onderscheid tussen professioneel gebruik en privé-gebruik te integreren door:

  1. de selectie van de voorwerpen waarop een inning van de heffing van toepassing is ;
    Zo zijn de MP3 en MP4 spelers inbegrepen. Integendeel zijn SSD disks niet inbegrepen.
  2. in het vastleggen van de tarieven die bij de onderworpen producten horen. 
    Hierbij is rekening gehouden met een graadmeter qua gebruik voor de thuiskopie. Dit varieert naargelang het gebruik om andere redenen waaronder het professionnele gebruik.

De Belgische reglementering heeft geanticipeerd op de interpretatie die het Hof van Justitie geeft van de richtlijn 2001/29 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, wat de bepalingen hiervan betreft.

In het Belgische systeem is derhalve het verband tussen de toepassing van de heffing en het vermoedelijke gebruik van deze installaties, apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties voor privé-gebruik perfect vastgelegd.

Auvibel bevestigt dat er dus in België geen ongedifferentieerde toepassing van de heffing voor het kopiëren voor privé-gebruik op alle types installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie bestaat.

Auvibel onderstreept dat het woord 'kennelijk' dat in de nieuwe wetgeving gebruikt wordt vanaf nu moet geïnterpreteerd worden in het licht van het arrest.

Naar het nieuwsoverzicht

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.