Klacht

overleg

Wil je een inbreuk tegen de wetgeving rond privékopiëren melden, of heb je een klacht over de toepassing van de wettelijke bepalingen of over onze werking?

Meldpunt voor inbreuken en klachten

Wie goederen onderworpen aan de privékopievergoeding in de handel brengt op het Belgische grondgebied zonder de privékopievergoeding (= Auvibel-vergoeding) toe te passen, pleegt een inbreuk op het Wetboek van Economisch recht. Dergelijke overtredingen brengen schade toe aan de rechthebbenden en zorgen voor oneerlijke concurrentie op de markt.

Jij kan helpen met het stoppen van deze illegale praktijken!

Je kan zelf al dan niet anoniem melding maken van handelaars, particulieren, bedrijven, beurzen, webshops… die de vergoeding niet toepassen. Je kan ons ook mailen indien je twijfels en/of klachten hebt over de toepassing van de vergoeding. Elk dossier wordt behandeld!

Of heb je een klacht over de toepassing van de wettelijke bepalingen of over onze werking?

Elke informatie die je ons toestuurt, blijft strikt geheim. Conform artikel XI.281 van het Wetboek van Economisch Recht moeten de personeelsleden van de beheersvennootschap, alsook alle andere personen betrokken bij de inning van de privékopievergoeding het beroepsgeheim bewaren over alle inlichtingen waarvan zij kennis hebben door of naar aanleiding van de uitvoering van hun opdracht.

Alle procedures voor de behandeling van klachten en het reglement van betwistingen vind je in artikels XI.273/1 en XI.273/12 van het Wetboek van Economisch Recht.

Klachten m.b.t. de werking van Auvibel kunnen via de post, per e-mail (auvibel@auvibel.be) of via het online portaal worden ingediend.

In de klacht dienen volgende zaken vermeld te worden: je identiteit, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en je persoonsgegevens of details m.b.t. uw onderneming (zoals de juridische vorm, het ondernemingsnummer en het btw-nummer) alsook (in voorkomend geval) de gegevens van een contactpersoon. De klacht dient aan de Algemeen Directeur geadresseerd te worden. De klacht dient ook een precieze omschrijving van haar onderwerp te bevatten, alsook van de feiten waarop deze gebaseerd is en dient ook alle relevante stukken te bevatten. Indien je dit wenst of indien Auvibel dit nuttig acht, kan je ook gehoord worden. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de klacht door Auvibel, zal Auvibel een ontvangstbevestiging opsturen, waarin de termijn gepreciseerd zal zijn, waarbinnen een antwoord zal geleverd worden. Gewoonlijk antwoordt Auvibel uiterlijk binnen een maand na de indiening van de klacht. In uitzonderlijke gevallen, kan de termijn voor een antwoord, met maximum één maand verlengd worden. In voorkomend geval, zal Auvibel de reden aangeven van de verlenging van deze termijn. Auvibel zal jouw klacht via hetzelfde communicatiemiddel beantwoorden dat u hebt gebruikt voor het indienen van de klacht. Indien Auvibel jouw klacht verwerpt (of bepaalde onderdelen ervan), wordt de motivering hiervan zeker aangegeven.

Stuur in volgend formulier een bericht voor inbreuken of klachten:

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug