Controles

Toezicht en controle op de privékopievergoeding

In het kader van haar opdracht kan Auvibel regelmatig controles van de aangiftes uitvoeren.

De bijdrageplichtigen moeten dan, net als de verdelers van apparaten of dragers, op verzoek van Auvibel alle gegevens meedelen die nodig zijn voor het toezicht op de inning van de privékopievergoeding (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013).

14

In het verzoek om inlichtingen moet Auvibel duidelijk de volgende zaken aangeven :

  1.  de rechtsgronden van het verzoek;
  2. de gevraagde gegevens;
  3. de redenen en het doel van het verzoek;
  4. de termijn waarbinnen de gegevens moeten worden verstrekt, die niet minder dan vijftien werkdagen mag bedragen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek;
  5. de sancties bepaald op grond van [1 artikel XI.293, vierde lid, van het Wetboek]1 indien de opgelegde termijn niet wordt nageleefd of indien er onvolledige of onjuiste gegevens worden verstrekt;
  6. de rechtsmiddelen die voor de hoven en rechtbanken tegen het verzoek om gegevens kunnen worden aangewend.

controles

De gegevens die Auvibel vervolgens als antwoord ontvangt, mogen niet voor andere doeleinden of om andere redenen worden aangewend dan die omschreven in het verzoek.

Het verzoek om gegevens wordt toegestuurd aan de bijdrageplichtigen en aan de verdelers, ongeacht groothandelaar of kleinhandelaar, via aangetekende brief met ontvangstbewijs. Tegelijkertijd wordt hiervan een kopie verzonden naar de bevoegde minster via een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

De ondervraagde bijdrageplichtigen of verdelers, ongeacht groothandelaar of kleinhandelaar, kunnen op grond van het verzoek om gegevens niet worden verplicht te bekennen dat zij de bepalingen inzake het recht op privékopievergoeding hebben overtreden of daarbij betrokken zijn geweest.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug