Vrijstelling

Professioneel gebruik

Professionele gebruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van de privékopievergoeding.

Wanneer ben je een professionele gebruiker?

Een professionele gebruiker is iemand die dragers en apparaten verwerft bij een bijdrageplichtige die is vrijgesteld en die deze dragers en apparaten uitsluitend voor professioneel gebruik aanwendt.

Officiële definitie in het KB: Professionele gebruikers in de zin van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2016, met name: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de in artikel 2 van het KB van 18 oktober 2013 bepaalde apparaten en/of dragers uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of handelsactiviteit gebruikt.

Wat is professioneel gebruik?

Elk gebruik dat een professionele gebruiker van een drager of apparaat maakt, op voorwaarde dat dit gebruik geen reproductie is van werken op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, die voor privédoeleinden gebeurt en alleen daarvoor bestemd is.

leverancier verticaal

De voorwaarden

 1. De professionele gebruikers dienen de volgende informatie te verschaffen aan de vrijgestelde leverancier, ten laatste op het ogenblik waarop ze de apparaten en dragers verwerven.
 • Hun naam, adres en ondernemingsnummer.
 • Een verklaring op eer dat de dragers en apparaten uitsluitend ingezet zullen worden voor professioneel gebruik: enkel de apparaten en/of dragers bestemd voor professioneel gebruik kunnen genieten van een vrijstelling van de privékopievergoeding.
 1. De professionele gebruikers dienen de dragers en apparaten te verwerven bij een leverancier die een vrijstellingsovereenkomst met Auvibel heeft gesloten.
vrijstelling

Er zijn twee soorten van “vrijgestelde leverancier”:

 1. Fabrikanten, exclusieve en als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers die producten beschikbaar stellen aan professionele gebruikers en die een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten met Auvibel.
 2. De invoerders en de intracommunautaire aankopers die noch exclusief, noch groothandelaar zijn of een verdeler, (ongeacht groothandelaar of kleinhandelaar), op basis van objectieve en niet-discriminerende voorwaarden. Dit is van toepassing voor zover die andere invoerder, intracommunautaire aankoper of die verdeler de apparaten en dragers uitsluitend ter beschikking stelt van de professionele gebruikers.

De lijst van leveranciers die een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten, vindt u hier.

Behoor je tot een van deze twee categorieën en wil je professionele gebruikers laten genieten van een vrijstelling? Volg dan de onderstaande stappen:

 1. Sluit een vrijstellingsovereenkomst met Auvibel af.
 2. Laat professionele gebruikers een verklaring op eer invullen ten laatste op het ogenblik waarop je de apparaten en dragers van hen verwerft. In deze verklaring moet het uitsluitend professioneele gebruik van de betrokken dragers en apparaten expliciet worden aangegeven. Die verklaring moet voor elke aankoop worden ingevuld.
 3. Doe een maandelijkse aangifte bij Auvibel van de hierboven gespecifieerde apparaten en dragers die op het nationale grondgebied in het handelsverkeer gebracht werden bij professionele gebruikers.
  Deze aangifte moet volgende gegevens bevatten:
  – de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de desbetreffende professionele gebruikers;
  – het aantal, de eigenschappen en de opslagcapaciteit van de apparaten en dragers die tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft op het nationale grondgebied in de handel werden gebracht.

Deze drie voorwaarden zijn cumulatief. Als er niet voldaan wordt aan één van deze voorwaarden kan de vrijgestelde onderneming de professionele gebruiker geen vrijstelling aanbieden.

Toezicht en overtreding

Overtreding: Gebruikt de professionele gebruiker de apparaten en dragers vrij van betaling niet uitsluitend voor professionele doeleinden, dan is hij verplicht om met terugwerkende kracht de privékopievergoeding terug te storten aan de beheersvennootschap, verhoogd overeenkomstig artikel XI.293, vierde lid, van het Wetboek van Economisch recht.

Verzoek toezicht: Professionele gebruikers dienen net als bijdrageplichtigen, de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht groothandelaar of kleinhandelaar, de gegevens door te geven aan Auvibel (indien gevraagd) die nodig zijn voor het toezicht op de vrijstelling van de privékopievergoeding.

Afgezien van kopieën die onder de uitzondering van de privékopie vallen (bij wet vastgelegd) is elke reproductie van beschermde werken onderworpen aan de regelgeving van de exclusieve rechten. Dit betekent dat je de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van alle rechthebbenden nodig hebt en de betaling van hun rechten regelt volgens de tarieven van de betrokken beheersvennootschappen.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug