Terugbetaling

Terugbetaling van de privékopievergoeding is mogelijk in drie grote gevallen:

 1. Export
 2. Categorieën voorzien in art. XI.233 WER
 3. Professioneel gebruik

Documenten voor het aanvragen van een terugbetaling vind je onderaan deze pagina terug.

invoerder

1. EXPORT

Voor wie?

Voor ondernemingen die in het kader van hun activiteit niet-gebruikte dragers of apparaten uitvoeren of vanaf het nationale grondgebied intracommunautair leveren en waarvoor zij de privékopievergoeding al hebben betaald (KB van 18 oktober 2013).

Voorwaarden

Voor een terugbetaling voor export van onderworpen apparaten en dragers, zijn volgende documenten vereist:

 1. Een kopie van de aankoopfacturen van de apparaten of dragers waarvoor de teruggave wordt gevraagd (inclusief vermelding van de verschuldigde privékopievergoeding) of een ander stuk op basis waarvan kan worden vastgesteld dat het bedrag van de vergoeding voor een specifiek apparaat of drager aan de beheersvennootschap betaald is.
 2. Alle gegevens op basis waarvan kan worden vastgesteld dat die apparaten of dragers werkelijk uitgevoerd zijn of vanaf het nationale grondgebied intracommunautair werden geleverd (verkoopfacturen + transportdocumenten).
 3. Een verklaring op eer met betrekking tot de btw-plicht;

Terugbetaling is enkel mogelijk indien de privékopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De vermelding van de betaling van de privékopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar Auvibel doet zelf verder onderzoek om met zekerheid te bepalen of de vergoeding aan Auvibel betaald werd.

uitzonderingen artikel

2. CATEGORIËN VOORZIEN IN ART. XI.233, EERSTE ALINEA WER

Voor wie?

Artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht voorziet in een terugbetaling voor de volgende categorieën:

 1. producenten van geluidswerken en audiovisuele werken;
 2. omroeporganisaties;
 3. instellingen die door de overheid officieel erkend en gesubsidieerd worden met het oog op de bewaring van geluidsmateriaal of audiovisueel materiaal. De vergoeding wordt enkel terugbetaald voor de dragers die zijn bestemd om geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal te bewaren en ter plaatse beluisterd of bekeken te worden;
 4. blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden, evenals aan de erkende instellingen, opgericht ten behoeve van deze personen;*
 5. erkende onderwijsinstellingen, die geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal gebruiken voor didactische of wetenschappelijke doeleinden;
 6. erkende ziekenhuizen, gevangenissen en instellingen voor jeugdzorg.
  * De terugbetalingen voor de 4de categorie zijn slechts ontvankelijk indien deze worden ingediend door een erkende, ten behoeve van die personen opgerichte instelling

Voorwaarden

Voor een terugbetaling volgens artikel XI.233, eerste alinea van het Wetboek van economisch recht, zijn de volgende documenten vereist:

 1. De statuten van de onderneming;
 2. Een kopie van de aankoopfacturenvan de door de hierboven genoemde instellingen aangekochte onderworpen apparaten en dragers;
 3. Een verklaring op eer met betrekking tot de btw-plicht.

Opgelet: de verzoeken om terugbetaling zijn slechts ontvankelijk indien het om een bedrag gaat van ten minste 10 euro, eventueel door samenvoeging van verschillende facturen. Na een termijn van een jaar – te rekenen van de uitreiking van een factuur die betrekking heeft op één of meer apparaten of dragers – zijn verzoeken om terugbetaling met bedragen van minder dan 10 euro ontvankelijk.

Terugbetaling is enkel mogelijk indien de privékopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De vermelding van de betaling van de privékopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar Auvibel doet verder onderzoek om met zekerheid te bepalen of de vergoeding aan Auvibel betaald werd.

Vrijstelling?

De categorieën van artikel XI.233 (eerste alinea van het Wetboek van economisch recht) die hierboven staan opgesomd, kunnen ook genieten van een vrijstelling indien ze aan de vereiste voorwaarden en modaliteiten voldoen.

 

professioneel gebruik

3. Professioneel gebruik

Voor wie?

Een omschrijving van professioneel gebruik en professionele gebruikers vind je terug bij de rubriek vrijstelling.

De professionele gebruikers kunnen de bijdrageplichtigen, de verdelers, ongeacht groothandelaar of kleinhandelaar, of een erkende beroepsorganisatie machtigen (indien aanvaard), om in hun plaats een aanvraag tot terugbetaling te doen.

Voorwaarden

Voor een terugbetaling van de privékopievergoeding wegens professioneel gebruik, zijn de volgende documenten vereist:

 1. De betrokken persoon hoort bij Auvibel een schriftelijke aanvraag tot terugbetaling in te dienen. Deze aanvraag moet afkomstig zijn van een professionele entiteit, namelijk een persoon die beschikt over een ondernemingsnummer. De aanvraag moet ingediend worden binnen een redelijke termijn;
 2. De betrokken persoon dient een verklaring op eer in te vullen, waarin het uitsluitend professioneel gebruik van de betrokken dragers en apparaten geattesteerd wordt.
 3. De aanvrager moet zich er tegelitoe verbinden de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren dat het effectieve gebruik van de desbetreffende apparaten en dragers voor het vervaardigen van reproducties binnen zijn organisatie in overeenstemming is met de verklaring op eer, namelijk dat ze uitsluitend voor professionele doeleinden worden aangewend.
 4. Een kopie van de aankoopfacturen van de apparaten of dragers waarvoor de teruggave wordt gevraagd (inclusief vermelding van de verschuldigde thuiskopievergoeding) of enig stuk op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor die apparaten of dragers aan Auvibel betaald is.
 5. De betrokken persoon dient ook een verklaring op eer met betrekking tot de btw-plicht in te vullen.

Toezicht en overtreding

Terugbetaling is enkel mogelijk indien de privékopievergoeding daadwerkelijk betaald werd. De loutere vermelding van de betaling van de privékopievergoeding op een factuur is zeker nuttig, maar het is niet voldoende. De bijdrageplichtigen, de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht groothandelaar of kleinhandelaar, alsook de professionele gebruikers, delen aan Auvibel, indien gevraagd, de gegevens mee die nodig zijn voor het toezicht op de terugbetaling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Elke onjuiste of valse verklaring van de aanvrager voor een terugbetaling kan onderworpen worden aan administratieve sancties en aan strafvervolgingen overeenkomstig artikelen XI.293, XV.72 en XV.104 van het Wetboek van economisch recht.

Afgezien van kopieën die onder de uitzondering van de privékopie vallen (bij wet vastgelegd) is elke reproductie van beschermde werken onderworpen aan de regelgeving van de exclusieve rechten. Dit betekent dat je de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van alle rechthebbenden nodig hebt en de betaling van hun rechten regelt volgens de tarieven van de betrokken beheersvennootschappen.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug